Gezinsmigranten - TG

ናብ ስድራ ቤት ዝጥርነፉ ስደተኛታት

ምስ መጻምድትኻ ወይ ምስ ዘመድካ (ምስ ስድራ ቤት ዝጥርነፍ ስደተኛ ) ክትከውን ዲኻ ናብ ሆላንድ መጺእካ? ከምኡ ውን ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2021 ድዩ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተነጊሩካ (መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ)? ስለዚ ኣብዚ ገጽ ዘሎ ሓበሬታ ንዓኻ ዝዓለመ እዩ።

እንታይ ክትጽበ ኣለካ

መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ትጅምር ኣለኻ። ቋንቋ ሆላንድ ክትመሃር ኢኻ፣ ኣብ ምምሕዳር ከተማና ንገዛእ ርእስኻ ንህይወት ድልውቲ ክትገብራ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ሕብረተ ሰብና ብንጥፈት ክትሳተፍ ክትዳሎ ኢኻ። ነቲ መስርሕ ዜጋዊ ውህደት ንኽትዛዝም ሰለስተ ዓመታት ኣለዋኻ።

እቲ መስርሕ ብሓፈሻዊ ኣቅባብላ ይጅምር። ንሓድሕድና ክንላለ ክሕግዘና እዩ። ዝያዳ ንምንባብ ኣብ ሓደ ካብዞም ኣርእስቲ ጠውቕ።

ሓፈሻዊ ኣቀባብላ፣ 1 ክሳብ 4 ደርጃታት

መስርሕ ዜጋዊ ውህደት፤ 5 ክሳብ 10 ደረጃታት

ከምኡ ውን ተመልከት