Inburgering voor gezinsmigranten - TG

መስርሕ ዜጋዊ ውህደት ንምስ ስድራ ቤት ዝጥርነፉ ስደተኛታት

ምስ መጻምድትኻ ወይ ምስ ዘመድካ (ምስ ስድራ ቤት ዝጥርነፍ ስደተኛ ) ክትከውን ዲኻ ናብ ሆላንድ መጺእካ? ከምኡ ውን ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2021 ድዩ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተነጊሩካ (መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ)? ስለዚ መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ እንታይ ከም ዘጠቓልል ንምፍላጥ ነዚ ገጽ ኣንብቦ። መዘኻኸሪ፤ ካብ 1 ክሳብ 4 ደረጃታት ኣብቲ “ሓፈሻዊ ኣቀባብላ” ዝብል ገጽ ክትረኽቦ ኢኻ።

መስርሕ ዜጋዊ ውህደት እንታይ እዩ?

ንስኻ ምስ ስድራ ቤት ዝጥርነፍ ስደተኛ ኢኻ ከምኡ ውን ሓፈሻዊ ኣቀባብላኻ ወዲእካ ኣለኻ። መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ትጅምር ኣለኻ። ቋንቋ ሆላንድ ክትመሃር ኢኻ፣ ኣብ ምምሕዳር ከተማና ንገዛእ ርእስኻ ንህይወት ድልውቲ ክትገብራ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ሕብረተ ሰብና ብንጥፈት ክትሳተፍ ክትዳሎ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ዲፕሎማ ወይ ምስክር ወረቐት ክህልወካ እዩ። ነቲ መስርሕ ዜጋዊ ውህደት ንኽትዛዝም ሰለስተ ዓመታት ኣለዋኻ።

መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ

ብመስርሕ ዜጋዊ ውህደት በይንኻ ጥራይ ኣይኮንካን ትሓልፍ። ክሳብ መወዳእታ እቲ መስርሕ ትበጽሕ ካብቲ ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ዘሎ ምሳኻ ዝራኸብ ሰብ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። ኣብ እዋን እቲ ሓፈሻዊ ኣቀባብላኻ ነቲ ምሳኻ ዝራኸብ ሰብ ክትፈልጦ ኢኻ።

 • ኣየናይ መሰጋገሪ ትምህርቲ?

  መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ኣብ መሰጋገሪ ትምህርትኻ ይምርኮስ። እቲናይ ውልቃዊ ውህደትን ተሳትፎን (PIP)ውጥንካ ኣየናይ መሰጋገሪ ትምህርቲ ከም ትኽተል ይሕብረካ። ነዚ ውጥን እዚ ምስቲ ዝራኸብካ ሰብ ኣብ እዋን እቲ ሓፈሻዊ ኣቀባብላኻ ብሓባር ኮይንካ ኢኻ ሰሪሕካዮ።

  B1 መሰጋገሪ

  ኣብ ደረጃ ብቕዓት ቋንቋ B1 ብቋንቋ ሆላንድ ትምህርቲ ክህልወካ እዩ። ስራሕ ውን ክትጅምር ኢኻ። እዚ ክፍሊት ዘለዎ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ከም ናይ ልምምድ ስራሕ ወይ ወለንታዊ ስራሕ ዝኣመሰለ ደሞዝ ዘይብሉ ክኸውንውን ይኽእል እዩ። እቲ ትረኽቦ ሰብ ናይ ስራሕ ቦታ ንምርካብ ክሕግዘካ እዩ። ነቲ መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ፈተና ብምውሳድ ክትውድኦ ኢኻ።

  B1 መእተዊ መሰጋገሪ

  ኣብ ደረጃ ብቕዓት ቋንቋ B1 ብቋንቋ ሆላንድ ትምህርቲ ክህልወካ እዩ። ኣብ መደብ ስልጠና ውን ክትምዝገብ ኢኻ። እዚ መደብ እዚ መደብ ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን (MBO 1) እዩ። ገዛእ ርእስኻ ንሓደ ሞያዊ ስራሕ ከተዳልዋ የኽእለካ። ሓንሳብ ነቲ መደብ ምስ ወዳእካ ናብ MBO 2 ክትሰግር ትኽእል ኢኻ። ነቲ መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ፈተና ብምውሳድ ክትውድኦ ኢኻ።

  መሰጋገሪ ትምህርቲ

  ኣብ ደረጃ ብቕዓት ቋንቋ B1 ብቋንቋ ሆላንድ ትምህርቲ ክህልወካ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሆላንድ ሞያዊ ቤት ትምህርቲ (MBO)፣ ዩኒቨርሲቲ ሞያዊ ትምህርቲ (HBO)፣ ወይ ናይ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሓደ መደብ ክትምዝገብ ክትዳሎ ኢኻ። ተወሳኺ ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ንኣብነት እንግሊዝን ቁጽርን። ነቲ መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ፈተና ብምውሳድ ክትውድኦ ኢኻ።

  ናይ ርእሰ-ምርኮሳ መሰጋገሪ

  ኣብ ደረጃ ብቕዓት ቋንቋ B1 ብቋንቋ ሆላንድ ትምህርቲ ክህልወካ እዩ። ን 800 ሰዓታት ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ክህልወካ እዩ ከምኡ ውን ን 800 ሰዓታት ክትሰርሕ ኢኻ። እዚ ክፍሊት ዘለዎ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ከም ናይ ልምምድ ስራሕ ወይ ወለንታዊ ስራሕ ዝኣመሰለ ደሞዝ ዘይብሉ ክኸውንውን ይኽእል እዩ። እቲ ትረኽቦ ሰብ ናይ ስራሕ ቦታ ንምርካብ ክሕግዘካ እዩ። ናይ ዜጋዊ ውህደት ፈተና ክትወስድ ኣየድልየካን እዩ።

  ናይ ጉጅለ ክፍለ ግዜታት

  ብመሰረት ናይ መሰገጋሪ ትምህርትኻ፣ ኣብ ዝተወሰኑ ናይ ጉጅለ መደባት ክትሳተፍ ግዴታ ክህልወካ እዩ። እቲ ናይ ጉጅለ ክፍለ ግዜታት ንፍልጠት ብዛዕባ ሕብረተ ሰብ ሆላንድ (KNM) ከምኡ ውን መስርሕ መግለጺ ተሳትፎን (PVT) ንኹሎም ናይ ትምህርቲ መሰጋገሪታት ግዴታ እዩ። ናይ ስራሕ ዕዳጋን ተሳትፎን ክፋል (MAP) ን B1 ከምኡ ውን ናይ ርእሰ-ምርኮሳ መሰጋገሪታት ጥራይ እዩ ግዴታ ዝኸውን። ብዛዕባ እዞም ክፍለ ግዜታት ኣብ ደረጃታት 7፣ 8ን 9ን ዝያዳ ፍለጥ።

 • ኣብ ቪስታ ኮሌጅ ኮርስ ክትወስድ ኢኻ። ኣብቲ ናይ ኮርስ መደባት፡ ብዛዕባ ታሪኽ፡ ልምድን ባህልን ኔዜሪላንድ ክትመሃር ኢኻ። ንኣብነት ብዛዕባ መንግስቲ ኔዜሪላንድ ክትመሃር ኢኻ። ሆላንዳውያን/ኔዜርላንዳውያን ኣብ ነንሕድሕዶም ብኸመይ ከም ዝራኸቡን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት እንታይ ከም ዝገብሩን እውን ክትመሃር ኢኻ። ንኣብነት: እንተ ሓሚምካ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ብዛዕባ ጐሓፍ ገዛኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ፧

 • በቲ ብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኔዜሪላንድ (ብቋንቋ ኔዜሪላንድ: VluchtelingenWerk)ኣብ ዝተዳለወ ናይ ጉጅለ መደባት ክትሳተፍ ኢኻ። ኣብዚ መደባት እዚ፡ ቀንዲ ክብርታት ኔዜሪላንድ ንኣብነት ማዕርነት፡ ናጽነት፡ ምትሕግጋዝን ተሳትፎን ኣብ ሕብረተሰብ ክትፈልጥ ኢኻ። ንስኻን ካልኦት ደረጃ ዘለዎም ሰባትን ብዛዕባ ስርዓታት፡ ደረጃታትን ቀንዲ ክብርታትን ሕብረተሰብ ኔዜሪላንድን ኣብ ሓቀኛ ህይወት እንታይ ማለት ምዃኑን ክትመሃሩ ኢኹም። ብዛዕባ ኣብነታት ክትዛራረቡን ኣብ ነንሕድሕድኩም ክትለማመዱን ኢኹም።

  እትፈልጦን ከም እተኽብሮን ትገልጽ።
 • ብ ቤት መዘጋጃ ዝተዳለወ ናይ ጉጅለ መደባት ክትሳተፍ ኢኻ። ኣብዚ ክፍለ ግዜታት እዚ ብዛዕባ ኣብ ኔዜሪላንድ ምስራሕ ክትመሃር ኢኻ። እንታይ ዓይነት ስራሕ ከምዘሎን እንታይ ዓይነት ጠለባት ከምዘለዎምን ኣብዚ ክትመሃር ኢኻ። ኣብ ኔዜሪላንድ ስራሕ ከመይ ጌርካ ከም እተመልክት እውን ክትመሃር ኢኻ፣ ንኣብነት ደብዳቤ ብምጽሓፍን ንቃለ መሕትት ብምኻድን። እቲ ሽትኡ ድማ ስራሕ ንክትረክብ ክትክእል እዩ።

  ናይ 40 ሰዓታት ናይ ስራሕ ተመኩሮ ክትረክብ ኢኻ። ከምኡ ክትገብር ትኽእል ናይ ፍቓደኝነት ስራሕ ወይ ናይ ስራሕ ልምምድ ብምግባር ወይ ድማ ናብ ትካላት ብምኻድ እዩ።

  ነዚ ሞጁል ምስቲ እትረኽቦ ሰብ ቃለ መሕትት ብምግባር ክትውድኦ ኢኻ። ብዛዕባ ዝተማሃርካዮን እንታይ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ከም እትደሊን ክትዛረብ ኢኻ። እቲ ናትካ መንጎኛ ሰብ ስራሕ ክትረክብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

  እኹል ስራሕ ልምድን እኹል ናይ ስራሕ ተመኩሮን ኣለካ ድዩ? ድሕሪኡ፡ ኣብዚ መደባት እዚ ምክፋል ኣየድልየካን ይኸውን። ብዛዕባ እዚ ምስ ናትካ መንጎኛ ሰብ ክትዘራረብ ይግባእ።

 • መስርሕ ዜግነታዊ ውህደትካ ፈተና ብምውሳድ ክትውድእ ኢኻ። እቲ ፈተና ብሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝተኸፈለ እዩ፤ ንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ምዝራብ፡ ምስማዕን ፍልጠት ሕብረተሰብ ኔዜሪላንድን።

  መስመር ትምህርቲ ትኽተል እንተኾንካ፡ ሽዑ ኣብቶም ዝተማሃርካዮም ቀንዲ ትምህርትታትን ፍሉያት ትምህርትታትን እውን ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ።

  መንገዲ ርእሰ-ምርኮሳ ትኽተል እንተኾንካ፡ ሽዑ ፈተና ኣይትወስድን ኢኻ። ኣብ ክንድኡስ ምስቲ ርኽብኻ ዝኮነ ሰብ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትት ብምግባር ኢኻ ትውድኦ። ብድሕሪኡ ናይ ዜግነታዊ ውህደት ምስክር ወረቐት ክትረክብ ኢኻ።

  ፈጻሚ ስራሕ ትምህርቲ DUO ነቲ ፈተናታት የዳሉ። ንፈተናታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ DUO ትምዝገብ፣ ኣብ ትሕቲ ‘ናብ Mijn Inburgering እቶ’። ቪስታ ኮሌጅን ርክብካ ዝኮነ ሰብን ኣብዚ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

  ድሕሪ ፈተና ካብ DUO ፈተና ሓሊፍካ ዲኻ ዝብል ደብዳበ ክመጸካ እዩ። ሓሊፍካ እንተኾንካ ሽዑ ናይ ዜግነታዊ ውህደት ዲፕሎማ ክትረክብ ኢኻ።

  ንመጀመርታ ግዜ ፈተናኻ እንተዘይሓሊፍካ፡ ክፍሊት ከይከፈልካ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይቲ ፈተና ክልተ ግዜ ዳግማይ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ።

  ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት፡ ብዝተሓተ ደረጃ ብቕዓት ቋንቋ ፈተና ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። መንገዲ B1 ወይ B1 መእተዊ ተኸቲልካ ግን ከኣ ብደረጃ ብቕዓት ቋንቋ B1 ፈተናታት ክትሓልፍ እንተዘይክኢልካ ምስ ናትካ መንጎኛ ሰብን ቪስታ ኮለጅን ተዘራረብ። ኣብ ክንድኡ ብደረጃ ብቕዓት ቋንቋ A2 ገለ ፈተናታት ክትወስድ ትኽእል ትኸውን። መብዛሕትኡ ግዜ ድሮ ናይ 600 ሰዓታት ትምህርቲ ዜግነታዊ ውህደት ተሳቲፍካ እንተኾንካ ከምኡ ክግበር ይከኣል።

 • ናይ ትምህርቲ መስመርካ ወዲእካ ዲኻ ኩሉ ፈተናታትካ ሓሊፍካ? እንቋዕ ሓጎሰካ፡ መስርሕ ዜግነታዊ ውህደት ወዲእካ! ነቲ ናይ ውህደት ፈተናታት እንተ ወሲድካ ዲፕሎማ ክትረክብ ኢኻ። መንገዲ ርእሰ-ምርኮሳ ተኸቲልካ እንተኾንካ ግን ፈተና ምውሳድ ኣየድልየካን እዩ። ኣብ ከምኡ ኩነታት ዲፕሎማ ኣይትረክብን ኢኻ፡ ግን ምስቲ ቤት መዘጋጃ ቃለ መሕትት ክትገብርን ምስክር ወረቐት ክትረክብን ኢኻ።

ንድሕሪት ተመለስ ናብ