Uw inburgering: wie doet wat? - TG

መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ፤ መን እንታይ ይገብር?

ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2021 ድዩ ኣብ ሆላንድ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተነጊሩካ (መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ)? ስለዚ ብሕጊ ዜጋዊ ውህደት 2021 ክሽፈነልካ እዩ። እዚ ገጽ እዚ ኣየኖት ትካላት ኣብ መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ከም ዝሳተፋ ይሕብረካ።

እቲ ቤት መዘጋጃ ...

 • ኣብ መስርሕ ዜግነታዊ ውህደት ይመኽረካን ይመርሓካን እዩ።.
 • ናይ መጀመርታ ገዛኻ ወይ ናይ ገዛእ ርእስኻ ክፍልኻ የመዓራርየልካ።
 • ዕዳጋ ስራሕን ተሳትፎን ሞጁል (MAP) የዳሉ።
 • ገዛ ምስ ገዓዝካ ኣብተን ቀዳሞት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ጉዳያት ገንዘብ ይሕግዘካ።
 • ስራሕ ንምርካብ ይሕግዘካ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ን www.socialezaken-mh.nl/inburgering

ቪስታ ኮሌጅ ...

 

 • ናይ ምምሃር ዓቕሚ ፈተና ብምሃብ ክሳብ ክንደይ ቋንቋ ኔዜሪላንድ ክትመሃር ከም እትኽእል ይግምግም።
 • ብቋንቋ ኔዜሪላንድ ትምህርቲ ይህበካ።
 • ትምህርቲ ፍልጠት ሕብረተሰብ ኔዜሪላንድ (KNM) ይህበካ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ርአ www.vistacollege.nl

ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኔዜሪላንድ

 • ናይ ጉጅለ ናይ ተሳትፎ መግለጺ መስርሕ ክፍለ ግዜታት (PVT) የዳሉ።
 • ናብቲ ናይ መጀመርታ ገዛኻ ወይ ክፍልኻ ክትግዕዝ ይሕግዘካ።
 • ኣብቲ ማሕበረሰብ ህይወትካ ክትሃንጽ ንክትጅምር ይሕግዘካ።
 • ንገዛኻ ወይ ክፍልኻ ዝኸውን ፍርናሽን ካልእ ነገራትን ክትገዝእ ይሕግዘካ።
 • ንጉዳያት ገንዘብካ ብኸመይ ከም እተመሓድር ይምህረካ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ርአ www.refugeehelp.nl

ክሬዲት ባንክ ሊምቡርግ ...

 

 • ኣብተን ቀዳሞት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ሕሳብካ ይኸፍል (ምሕደራ ባጀት)።
 • ድሒርካ ክትመልሶ ዘለካ ገንዘብ (ልቓሕ) ይህበካ።
 • ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትነብረሉ እትኽእል ገንዘብ ከም እትረክብ ይርኢ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ርአ www.kredietbanklimburg.nl

ፈጻሚ ስራሕ ኤጀንሲ ትምህርቲ ድሆ (DUO) ...

 • ኣብ ኔዜሪላንድ ክትጸንሕ ከም እትኽእልን ክትወሃሃድ ከም ዘለካን ዝገልጽ ደብዳበ ይሰደልካ።
 • ኣዝዩ ሓሚምካ ወይ ካልእ ጸገማት እንተሃልዩካ ናይ ውህደትካ ከስተኻኽል ይኽእል።
 • ናይ ዜግነታዊ ውህደት ፈተናታት የዳሉ።
 • ብዛዕባ ፈተናታትካ ደብዳቤታት ይሰደልካ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ን www.inburgeren.nl