Asielstatushouders - TG

ናይ ዕቑባ ኩነታት ወነንቲ

ናብ ሆላንድ ከም ስደተኛ (ናይ ስደተኛ ዑቕባ ) ኮይንካ ዲኻ መጺእካ? ከምኡ ውን ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2021 ድዩ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተነጊሩካ (መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ)? ስለዚ ንስኻ ናይ ዑቕባ ኩነታት ዘለካ ስለ ዝኾንካ ኣብዚ ገጽ ዘሎ ሓበሬታ ንዓኻ ዝተዳለወ እዩ።

እንታይ ክትጽበ ኣለካ

መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ትጅምር ኣለኻ። ቋንቋ ሆላንድ ክትመሃር ኢኻ፣ ኣብ ምምሕዳር ከተማና ንገዛእ ርእስኻ ንህይወት ድልውቲ ክትገብራ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ሕብረተ ሰብና ብንጥፈት ክትሳተፍ ክትዳሎ ኢኻ። ነቲ መስርሕ ዜጋዊ ውህደት ንኽትዛዝም ሰለስተ ዓመታት ኣለዋኻ። እቲ መስርሕ ብሓፈሻዊ ኣቅባብላ ይጅምር። ንሓድሕድና ክንላለ ክሕግዘና እዩ። ኣብ እዋን መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካን ድሕሪኡን፣ ገንዘብካ ኣብ ምንቅስቓስን ንምምሕዳርን ክንሕግዘካ ኢና። ዝያዳ ንምንባብ ኣብ ሓደ ካብዞም ኣርእስቲ ጠውቕ።

ከምኡ ውን ተመልከት