Hulp met verhuizen voor asielstatushouders - TG

ሓገዝ ንወነንቲ ናይ ዑቕባ ኩነታት ንምግዓዝ

ናብ ሆላንድ ከም ስደተኛ (ናይ ስደተኛ ዑቕባ ) ኮይንካ ዲኻ መጺእካ? ከምኡ ውን ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2021 ድዩ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተነጊሩካ (መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ)? ስለዚ ንስኻ ናይ ዑቕባ ኩነትታት ወናኒ ኢኻ። እዚ ገጽ እዚ እቲ ምምሕዳር ከተማ ኣብ ምግዓዝ ብኸመይ ከም ዝሕግዝ ይሕብረካ።

ካብ ማእከል ሓተቲ ዑቕባ ናብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ቦታ ምግዓዝ

መጀመርታ ናብ ኔዜሪላንድ ምስ ኣተኻ፡ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ ማእከል ሓተትቲ ዑቕባ (AZC) ኢኻ ትነብር። ኣብ ኔዜሪላንድ ክትጸንሕ ፍቓድ እንተሃልዩካ፡ ሽዑ እቲ ቤት መዘጋጃ መንበሪ ገዛ ክረኽበልካ እዩ። ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኔዜሪላንድ ኣብ ማሕበረሰብና ህይወትካ ክትሃንጽ ክትጅምር ክሕግዘካ እዩ።

  • እቲ ቤት መዘጋጃ መንበሪ ገዛ ይደልየልካ፣ ንኣብነት ኣፓርታማ ወይ ክፍሊ። እቲ ቤት መዘጋጃ ዝምችወካ ቦታ እንተረኺቡ፡ ኬድካ ክትሪኦ ዕድመ ይመጸካ።

    እቲ ቤት መዘጋጃ ሓደ ግዜ ጥራይ መንበሪ ገዛ ክህበካ ከም ዝኽእል ኣስተውዕል። ነቲ ዝቐርበልካ ቦታ ክትቅበሎ ኣለካ። ድሕሪኡ ክትግዕዝ እንተደሊኻ፡ ባዕልኻ ሓድሽ ፍላት ክፍሊ ወይ ክፍሊ ክትረክብ ክትግደድ ኢኻ። ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኔዜሪላንድ ኣብዚ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

  • ምስ ወኪል ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኔዜሪላንድ ነቲ ፍላት ገዛ ወይ ክፍሊ ክትዕዘቡ ኢኹም። ነቲ ናይ ክራይ ውዕል እውን ክትፍርም ኢኻ። እዚ ነቲ መንበሪ ገዛ ከም ዝተኻረኻዮን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክንደይ ከም እትኸፍልን ዝገልጽ ሰነድ እዩ። ኣብቲ ውዕል ካልእ ኣገዳሲ ምድላዋት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ።

    ውዕል ክራይ ምስ ፈረምካ፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ክትነብረሉ እትኽእል ቦታ ኣለካ ማለት እዩ

  • ናብቲ ዝቐርበልካ መንበሪ ገዛ ክትበጽሕ ከለኻ፡ ካብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኔዜሪላንድ ዝመጸ ወኪል ትረክብ። ብድሕሪኡ እቲ ቤት ምኽሪ ናይ መምርሒ ኣማኻሪ እውን ክምድበልካ እዩ። ምስ ኣማኻሪኻ ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ክትላለዮ ኢኻ። ኣማኻሪኻ ብዛዕባ ሓድሽ ህይወትካ ኣብ ማሕበረሰብና ዝኾነ ሕቶታት እንተሃልዩካ ክሕግዘካ እዩ። እቲ ዕላማ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ንነብስኻ ክተጠናኽርን ክትመሃር እዩ።

  • ውዕል ክራይ ምስ ፈረምካ፡ ኣብቲ ቤት መዘጋጃ ክትምዝገብ ኣለካ። እዚ ማለት ኣብኡ ከም እትነብርን ኣብ ኣየናይ ኣድራሻን ንቤት መዘጋጃ ትሕብር። ኣማኻሪኻን ኣብቲ ቤት መዘጋጃ ዘሎ ርክብካ ሰብን ኣብዚ ክሕግዙኻ እዮም። ምስ ተመዝገብካ ብዕሊ ነባሪ ቤት መዘጋጃና ኢኻ። እንቋዕ ሓጎሰካ!
  • ነቲ ሓድሽ መንበሪ ቤትካ ወይ ክፍልኻ ዝኸውን ንብረትን ካልኦት ነገራትን ከም ጠረጴዛ፣ ዓራት ወይ መጋረጃታት ክትገዝእ ገንዘብ ክትወሃብ ኢኻ። እዚ ገንዘብ ካብ ክሬዲትባንክ ሊምቡርግ ዝወሃብ ልቓሕ እዩ። እዚ ማለት ዳሕራይ ነቲ ገንዘብ ናብ ባንክ ክትመልሶ ክትግደድ ኢኻ። ብዛዕባ ልቓሕ ዝያዳ ኣብዚ “ሓገዝ ብገንዘብ” ዝብል ገጽ ኣንብብ።

ቀጽል ምስ

ንድሕሪት ተመለስ ናብ