Hulp met geld voor asielstatushouders - TG

ንወነንቲ ናይ ዑቕባ ኩነታት ብገንዘብ ምሕጋዝ

ናብ ሆላንድ ከም ስደተኛ (ናይ ስደተኛ ዑቕባ ) ኮይንካ ዲኻ መጺእካ? ከምኡ ውን ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2021 ድዩ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተነጊሩካ (መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ)? ስለዚ ንስኻ ናይ ዑቕባ ኩነትታት ወናኒ ኢኻ። እዚ ገጽ እዚ እቲ ምምሕዳር ከተማ ብኸመይ ብገንዘብ ከም ዝሕግዘካ ይሕብረካ።

ብገዛእ ርእስኻ ወይ ሓገዝ የድልየካ?

ኣቐዲምካ ስራሕ ረኺብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንመግቢ፣ ክዳውንትን መንበሪ ገዛን ክትከፍልን ካልእ ወጻኢታት ክትሽፍንን ትኽእል ትኸውን። እንተዘይኮይኑ ግን፣ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ሆላንድን ምምሕዳር ከተማን ክሕግዙኻ እዮም። እቲ ዕላማ ኣብ መጻኢ ባዕልኻ ገንዘብ ክትረክብን (budget) ባጀትካ ባዕልኻ ከተመሓድርን እዩ።

ካብ ምምሕዳር ከተማን ምምሕዳር ግብርን ጉምሩክን ሆላንድ ዝመጽእ ገንዘብ

ስራሕ ክትረክብ እንተዘይክኢልካ፣ ካብቲ ምምሕዳር ከተማ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ረብሓ (bijstandsuitkering) ክትረክብ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ስራሕ እንተሃልዩካ ግን ከኣ ክራይ ገዛኻ ወይ ክፍሊት መድሕን ጥዕናኻ ንምኽፋል እኹል ገንዘብ ዘይትኽፈል እንተኾንካ፣ ካብ ምምሕዳር ግብሪን ጉምሩክን ሆላንድ (Belastingdienst) ኣበል (toeslag) ንኽትረክብ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

 • ስራሕ እንተዘይብልካን ገንዘብ እንተዘይብልካን፡ እቲ ቤት መዘጋጃን ናይ ማሕበራዊ ሕገዛ ሓገዝ ክህበካ ይኽእል እዩ። ብድሕሪኡ ሕሳብካ ንምኽፋልን መግቢ ንምግዛእን ወርሓዊ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ግዝያዊ ረብሓ እዩ። እቲ ሓገዝ ኣብ እትቕበልሉ እዋን፡ ስራሕ ክትደሊ ኣለካ። እቲ ዕላማ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ባዕልኻ ገንዘብ ክትረክብ ክትጅምር እዩ። ብዛዕባ እዚ ምስቲ ኣብቲ ቤት መዘጋጃ ዘሎ ናትካ መንጎኛ ሰብ ምድላዋት ክትገብር ኢኻ። እኹል ገንዘብ ክትረክብ ምስ ጀመርካ እቲ ሓገዝ ጠጠው ይብል።

 • ምምሕዳር ግብሪን ጉምሩክን ኔዜሪላንድ (Belastingdienst) እውን ንገለ ካብ ወጻኢታትካ ንምሽፋን ገንዘብ ክህበካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣበል ተባሂሉ ይፍለጥ (toeslag)። ናይ ጥዕና መድሕን ክፍሊትካ ንምኽፋል ኣበል ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ናይ ጥዕና ክንክን ኣበል ተባሂሉ ይፍለጥ (zorgtoeslag)። ክራይ ገዛኻ ንምኽፋል እውን ኣበል ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ናይ ክራይ ኣበል ተባሂሉ ይፍለጥ (huurtoeslag)።

ገንዘብካ ምምሕዳር

እቲ ምምሕዳር ከተማ ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ናይ ግድን ክሕግዘካ እዩ። እዚ ድማ ፋይናንሳዊ ጭንቀት ምውጋድ (ontzorgen) ተባሂሉ ይፍለጥ። እቲ ምምሕዳር ከተማ ምስ ክረዲትባንክ ሊምቡርግን (Kredietbank Limburg ) ምስ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ሆላንድን ኣብዚ ጉዳይ ይሰርሕ። ክረዲትባንክ ሊምቡርግ (Kredietbank Limburg ) ገንዘብካ ከማሓድረልካ እዩ። ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ሆላንድ፣ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ከመይ ጌርካ ከም ተመሓድር ክምህረካ እዩ።

 • ክረዲትባንክ ሊምቡርግ (Kredietbank Limburg ) ንሽዱሽተ ወርሒ ገንዘብካ ከማሓድረልካ እዩ። ክራይ ገዛኻን ናይ መድሕን ክፍሊትካን ካብቲ ሕሳብ ከም ዝኽፈልን ንኽትነብር እኹል ገንዘብ ከም ዘለካን ከረጋግጽ እዩ። እዚ ድማ ምሕደራ (budget) ባጀት ተባሂሉ ይፍለጥ። እቲ ዕላማ ናይ ገንዘብ ጸገም ከምዘይብልካ ምርግጋጽ እዩ፣ ወይ ድማ ናይ ገንዘብ ጸገምካ ከይገድድ ምርግጋጽ እዩ።

  እቲ ምምሕዳር ከተማ ምስ ክረዲትባንክ ሊምቡርግ (Kredietbank Limburg) ናይ ባጀት (budget) ምሕደራ ሕሳብ ክኸፍተልካ እዩ። ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ረብሓ ወይ ኣበል እንተተቐቢልካ ናብዚ ሕሳብ ክኽፈል ወይ ክኣቱ እዩ። ካብቲ ናይ ባጀት (budget ) ምሕደራ ሕሳብ ባዕልኻ ገንዘብ ከተውጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ።

 • ብዘይካ እቲ ናይ ባጀት (budget) ምሕደራ ሕሳብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ባንክ ሕሳብ ውን ክህልወካ ኣለዎ። ክሬዲትባንክ ሊምቡርግ (Kredietbank Limburg) ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናብዚ ሕሳብ ገንዘብ ከሰጋግር እዩ። ነዚ ገንዘብ እዚ፣ ከም መግብን ክዳንን ዝኣመሰለ ዘድልየካ ነገራት ክትገዝኣሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ እቲ ብቐሊሉ ትነብረሉ ገንዘብ እዩ (leefgeld)።

  ነዚ ሕሳብ ኣብ ባንክ ባዕልኻ ክትከፍቶ ኣለካ። ኔዜሪላንድ ብዙሓት ዝተፈላለያ ባንክታት ኣለዋ። ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ፡ ኣማኻሪኻ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍት ክሕግዘካ እዩ።

 • ኣብ ኔዜሪላንድ ኩሉ ሰብ ቀዋሚ ወጻኢታት ኣለዎ (vaste lasten)። ቀዋሚ ወጻኢታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክትከፍሎም ዘለካ ክፍሊታትን እዮም። ንሳቶም ድማ፤

  • ክራይ
  • ናይ ጥዕና መድሕን ዋጋታት
  • ናይ ማይ ሕሳብ
  • ናይ ሓይሊ ሕሳብ
  • ናይ ቴሌፎን ክፍሊት
  • ምምላስ ልቓሕ።

  ኣብተን ቀዳሞት ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ በቶም ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ሓገዛትካን ኣበልካን ኣብቲ ኣብ ክሬዲት ባንክ ሊምቡርግ ዝርከብ ናይ ባንክ ሕሳብ ክኣቱ እዩ። ክሬዲት ባንክ ሊምበርግ ካብ ናይ ባጀት ምሕደራ ሕሳብካ ንቐዋሚ ወጻኢታትካ ክኸፍለልካ እዩ። ናይ ባጀት ምሕደራ ሕሳብ እንተዘይብልካ፡ ሽዑ ቀዋሚ ወጻኢታትካ ኣብ ግዚኡ ምኽፋልካ ከተረጋግጽ ኣለካ። እንድሕር እዝይ እንተዘይገይርካ ዕዳ ክትኣቱ ኢኻ፡ መቕጻዕቲ ክትከፍል ድማ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። ገዝኻ ወይ ክፍልኻ እውን ክትስእን ትኽእል ኢኻ።

 • ልቓሕ ማለት ክሳብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ገንዘብ ዝህልወካ ዘድልየካ ክትገዝእ ኢልካ እትልቃሕ ገንዘብ እዩ። ነቲ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ጸኒሕካ ክትመልሶ ኣለካ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ንብምሉኡ እቲ ገንዘብ ብሓንሳብ ክትመልሶ ኣይክትግደድን ኢኻ፡ እንታይ ደኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንእሽቶን ውሱንን መጠን ገንዘብ ክትመልሶ ኢኻ። እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ እትመልሶ ገንዘብ ሽዑ ሓደ ካብቲ ቀዋሚ ወጻኢታትካ እዩ። ነዚ ውሱን መጠን ገንዘብ ክሳብ ምሉእ ልቓሕ ትመልስ ክትከፍሎ ኢኻ።

  ጥቕሚ ትረክብ እንተኾንካ፡ ሽዑ ካብ ጥቕምኻ ውሱን ወርሓዊ መጠን ገንዘብ ተቖሪጹ ነቲ ልቓሕ ንምምላስ ይጥቀመሉ። ጥቕሚ እንተዘይብልካ፡ ሽዑ ነቲ ልቓሕ ባዕልኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክትመልሶ ክትግደድ ኢኻ።

  ክልተ ዓይነት ልቓሕ ኣለዉኻ፤

  1. ንገዛኹም ዝኸውን ኣቑሑት ገዛ ንምግዛእ ዝወሃብ ልቓሕ፤ ካብ ክሬዲትባንክ ሊምቡርግ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ፣ እዚ ድማ ንገዛኻ ዝኸውን ፍርናሽን ካልእ ኣቑሑትን ንምግዛእ ዝውዕል እዩ። እዚ ገንዘብ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ባንክ ሕሳብ ክኣቱ እዩ፣ ኣብ ናይ ባጀት ምሕደራ ሕሳብ ድማ ኣብ ክረዲትባንክ ሊምቡርግ ኣይኣቱን እዩ። እዚ ገንዘብ ልቓሕ እዩ። እዚ ማለት ንክሬዲትባንክ ሊምቡርግ ክትመልስ ኣለካ ማለት እዩ።
  2. ገዛ ምስ ኣጋዓዝካ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ ልቓሕ፤ ድሕሪ ምግዓዝካ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ ካብ ቤት መዘጋጃ ፣ማሕበራዊ ሓገዝ ወይ ካብ ምምሕዳር ግብሪን ጉምሩክን ኣበል ኣይትረክብን ኢኻ። እዚ ገንዘብ እዚ ንኽትረኽቦ ቁሩብ ግዜ ክወስደልካ እዩ ምኽንያቱ ገና ስለ ዘመልከትካሉ። ስለዚ ክሬዲት ባንክ ሊምቡርግ ልቓሕ ክህበካ እዩ፣ ምእንቲ ቀዋሚ ወጻኢታትካ ክትከፍልን ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ ክትነብረሉ እትኽእል ገንዘብ ክህልወካን እዩ። ኣብዘን ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ እትረኽቦ ገንዘብ ድልድል ልቓሕ (overbruggingskrediet) ይበሃል። ኣብ ክረዲትባንክ ሊምቡርግ ኣብ ዝርከብ ናይ ባጀት ምሕደራ ሕሳብኩም ክቕመጥ እዩ።
 • ንሽዱሽተ ወርሒ ባጀትካ (budget) ኣብ ምምሕዳር ሓገዝ ክህልወካ እዩ። ብድሕሪኡ፣ ሕሳብካን ቀዋሚ ወጻኢታትካን ባዕልኻ ክትከፍል ክትክእል ኣለካ። ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ሆላንድ ንጉዳያት ባንክኻ ከመይ ጌርካ ከም ትሰርዖን ገንዘብካ ብኸመይ ከም ተመሓድሮን ክምህረካ እዩ።

ንድሕሪት ተመለስ ናብ