Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt een bezwaar indienen.

Bezwaar maken

U kunt pas bezwaar maken, nadat u een besluit (beschikking) hebt ontvangen en het niet eens bent met de inhoud van dit besluit. 

Het gaat dan om besluiten over de Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ 2004, Wmo, leerlingenvervoer en de Jeugdwet. Voorbeelden zijn een afwijzing van een Wmo-voorziening, een uitkering voor levensonderhoud, bijzondere bijstand of een opgelegde maatregel/boete.

Bel of mail vooraf eerst met uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Die kan u meer uitleg geven over wat in het besluit bedoeld wordt. Door het indienen van een bezwaar stelt u de werking van de beslissing niet uit. Het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft nog steeds geldig.

Belangrijk

Houd uw DigiD bij de hand wanneer u een bezwaar wilt indienen. U heeft ook het besluit en bewijsstukken nodig. Die kunt u scannen en online meesturen, dat gaat sneller. Of u stuurt ze na per post of e-mail, dat mag ook. Geef dit dan aan in de toelichting.

Klik hieronder op 'Bezwaar indienen zonder DigiD' als u geen DigiD heeft.

 • Zorg ervoor dat wij binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit (de beschikking) uw bezwaar ontvangen. Zijn de 6 weken voorbij? Dan kunt u geen bezwaar meer indienen. Er kan een uitzondering worden gemaakt, wanneer u gemotiveerd kunt aangeven waarom u het bezwaar later indient. Het moet dan wel gaan om bijzondere omstandigheden.

 • Wilt u bezwaar maken, maar wilt u nog wat uitzoeken? Dan kunt u een zogeheten pro forma bezwaar indienen. Bij een pro forma bezwaar maakt u alvast bezwaar tegen het besluit. U redenen voor het bezwaar stuurt u dan later op. Team Juridische Zaken laat u weten tot wanneer dat uiterlijk mag.

 • U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Klik op het kopje hieronder (Voorwaarden) om te lezen wat er allemaal in uw bezwaar moet staan.  Stuur het dan aan:

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  T.a.v. Juridische zaken
  Postbus 4902
  6202 TC Maastricht

 • In uw bezwaar moeten de volgende gegevens staan:

  • de datum;
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • uw burgerservicenummer (BSN);
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het kenmerk en onderwerp van het besluit);
  • een kopie van het besluit;
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (stuur ook de bewijsstukken mee);
  • uw handtekening (heeft u uw bezwaar digitaal ingediend, dan vervangt de DigiD uw handtekening);
  • dient iemand anders het bezwaar voor u in, stuur dan een machtiging mee. Wanneer de gemachtigde een advocaat is, is een machtiging niet nodig.
 • U kunt uw bezwaar aanvullen of intrekken door een bericht te sturen naar:

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  T.a.v. Juridische zaken
  Postbus 4902
  6202 TC Maastricht

  Let op: u kunt uw bezwaar niet telefonisch of per e-mail indienen, aanvullen of intrekken.

 • Als iemand anders namens u het bezwaar indient, dan moet u diegene een volmacht geven. Dit heet een machtiging. Andersom kunt u ook namens iemand anders een bezwaar indienen, als u een machtiging heeft. Download het formulier voor de machtiging 2023.

  De machtiging moet zowel door uzelf als de gemachtigde ondertekend zijn. Stuur de machtiging mee met uw bezwaar. Wanneer de gemachtigde een advocaat is, is een machtiging niet nodig. 

 • Wilt u ons vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit? Dan kunt u gebruik maken van een hoorzitting van team Juridische Zaken. Dit team is onafhankelijk en brengt advies uit aan burgemeester en wethouders.

  Bij een hoorzitting kunt u meer informatie geven, ook informatie die u niet in uw bezwaar heeft genoemd. De mogelijkheid van een hoorzitting kunt u bespreken met uw contactpersoon. Na de hoorzitting maakt het team van Juridische Zaken een advies voor burgemeester en wethouders. Zij nemen aan de hand van dit advies een besluit. Dit besluit sturen we per post naar u toe.

 • Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. Daarna gaat Sociale Zaken Maastricht Heuvelland uw bezwaar behandelen. Dit duurt in principe 6 weken, gerekend vanaf de dag waarop de bezwaartermijn voorbij is. Dat laatste is 6 weken na verzending van het besluit waar u bezwaar tegen maakt.