Mijn Overzicht

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht Leerplichtwet 1969

De leerplichtambtenaar kan, wanneer nodig, namens burgemeester en wethouders vrijstelling van schoolbezoek geven. Een ouder moet daarvoor een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht. In onder andere de volgende situaties is vrijstelling van schoolinschrijving mogelijk:

  • uw kind is op medische gronden niet geschikt om tot een school toegelaten te worden;
  • als ouder hebt u zwaarwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs;
  • uw kind heeft een schoolinschrijving in het buitenland.

Vrijstelling van inschrijving op medische gronden

Artikel 5 sub a Leerplichtwet 1969
U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school dan wel een instelling toegelaten te worden.

Op grond van artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 moet u bij een beroep op vrijstelling van inschrijving op medische gronden een verklaring inleveren. Ook moet een rapportage van een behandelend arts / pedagoog / psycholoog bijgevoegd worden, waaruit blijkt dat uw kind niet geschikt wordt geacht om tot een school of instelling toegelaten te worden. Deze rapportage mag niet ouder zijn dan drie maanden. Uw beroep op vrijstelling wordt door een door de gemeente benoemde onafhankelijk deskundige beoordeeld.
Download: Aanvraagformulier Kennisgeving beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht (5 sub a)

Vrijstelling van inschrijving vanwege overwegende bedenkingen

Artikel 5 sub b Leerplichtwet 1969
U doet een beroep op vrijstelling wanneer u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs, op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen waarop uw kind geplaatst zou kunnen worden. Dit moet duidelijk uit het formulier blijken.
Download: Aanvraagformulier Kennisgeving beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht (5 sub b)

Vrijstelling van inschrijving vanwege het volgen van onderwijs in het buitenland

Artikel 5 sub c Leerplichtwet 1969
U doet een beroep op vrijstelling wanneer uw kind als leerling van een school of inrichting van onderwijs buiten Nederland ingeschreven staat en deze school geregeld bezoekt. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende verklaring van de buitenlandse schooldirectie meestuurt. Zo is duidelijk dat uw kind op die school ingeschreven is en daar dagelijks lessen volgt. Deze kennisgeving moet jaarlijks plaatsvinden tot het schooljaar waarin uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Download: Aanvraagformulier Kennisgeving beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht (5 sub c)