Mijn Overzicht

Tegemoetkoming onderwijs: Tegemoetkoming in de kosten van onderwijs

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Maastricht. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Wanneer kinderen naar de peuterspeelzaal of de middelbare school gaan, zijn er vaak extra kosten voor bijvoorbeeld een eigen bijdrage, gymkleding of lesmateriaal.

De gemeenten in Maastricht en Heuvelland willen mensen met een laag inkomen een handje helpen. Daarom zijn er regelingen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Die regelingen vergoeden extra schoolkosten of een deel ervan. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft voor inwoners met een minimuminkomen een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen. Deze regeling heet declaratieregeling 2.

Gaat uw kind naar de basisschool? U krijgt een tegemoetkoming van maximaal € 50 per kind per kalenderjaar.

Gaat uw kind naar het vervolgonderwijs? En is uw kind jonger dan 18 jaar? U krijgt maximaal € 220 per kind per kalenderjaar vergoed.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

Digitale aanvraag
U kunt uw aanvraag online indienen met DigiD. Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk, omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld.

Om tegemoetkoming in de schoolkosten online aan te vragen heeft u DigiD nodig. Uw DigiD bestaat uit inloggegevens waarmee u kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Als u burger bent van een andere EU-lidstaat, kunt u ook gebruik maken van uw nationale eID.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan hoeft u geen bewijsstukken te overleggen.

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan moet u bewijsstukken inleveren van uw inkomen. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.

Schriftelijke aanvraag
Lukt digitaal aanvragen niet? Dan kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt het aanvraagformulier onder het kopje “Formulieren” terugvinden. Ook is de papieren versie van het aanvraagformulier opgenomen in de brochure Financiële Tegemoetkomingen. De brochure kunt u  krijgen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan hoeft u geen bewijsstukken te overleggen. Het aanvraagformulier is voldoende.

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan moet u bewijsstukken inleveren van uw inkomen.

De aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als alle benodigde bewijsstukken zijn ingeleverd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • U woont in Maastricht.
  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Maastricht.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet hoger dan bijstandsniveau + 10%.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering.