Mijn Overzicht

Tegemoetkoming onderwijs: Tegemoetkoming in de kosten van onderwijs

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Eijsden-Margraten. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Wanneer kinderen naar de peuterspeelzaal of de middelbare school gaan, zijn er vaak extra kosten voor bijvoorbeeld een eigen bijdrage, gymkleding of lesmateriaal.

De gemeenten in Maastricht en Heuvelland willen mensen met een laag inkomen een handje helpen. Daarom zijn er regelingen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Die regelingen vergoeden extra schoolkosten of een deel ervan. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Hoe werkt het?

Wanneer kinderen naar het voorgezet onderwijs gaan, ontstaan er vaak extra kosten zoals de aanschaf van gymkleding, betaling van eigen bijdrages en aanschaf van materiaal. Men noemt dit ook wel secundaire schoolkosten. De gemeentes hebben ervoor gekozen om mensen met een laag inkomen een handje te helpen. Daarom is de uitvoeringsregeling schoolkosten ontworpen, waarmee onder voorwaarden een bepaald bedrag beschikbaar gesteld kan worden. In het schooljaar 2019-2020 is dat € 155,- per kind.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

Als u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming, dan kunt u een aanvraagformulier via deze website downloaden, invullen en samen met bewijsstukken opsturen naar:

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor de regelingen?

Inkomen
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten mag uw netto maandinkomen, exclusief vakantiegeld, in de peilmaand niet hoger zijn dan € 1.076,79 voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder en € 1538,27 voor een echtpaar.

Vermogen
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten mag uw vermogen niet hoger zijn dan: € 6.120,00 voor een alleenstaande en € 12.240,00 voor een alleenstaande ouder of een echtpaar.
Uw vermogen bestaat uit uw bezittingen minus uw schulden. Bij bezittingen moet u denken aan zaken zoals banksaldi, uw eventuele auto, boot, caravan of eigen (vakantie)woning. 

Belangrijk
Als peilmaand geldt de maand juli voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Voor het schooljaar 2019-2020 moet u het maandinkomen en de vermogensgegevens van juli 2019 vergelijken met de benoemde bedragen.

U kunt voor het schooljaar 2019 – 2020 maximaal tot 1 augustus 2020 een aanvraag indienen.

Het maandinkomen stelt u vast door alle inkomsten van u, en wanneer van toepassing, uw partner op te tellen. Als inkomen geldt niet alleen inkomen uit arbeid en/of uitkering maar ook bijvoorbeeld ontvangen alimentatie.
Wanneer u in de peilmaand juli een bijstandsuitkering (Participatiewet) ontving, betekent dit dat uw inkomen en vermogen niet te hoog waren.

Er komen alleen kinderen in aanmerking vanaf 12 jaar en die niet ouder zijn dan 17 jaar.

De kinderen zitten op een school voor voortgezet onderwijs. Dit is praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO. Andere schooltypen, zoals bijvoorbeeld basisschool of het MBO en HBO, komen niet in aanmerking voor de schoolkostenvergoeding.