Mijn Overzicht

Tegemoetkoming onderwijs: Leerlingenvervoer

Terug naar het overzicht

De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Zelfstandig reizen

De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, eventueel met begeleiding, wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school buiten de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een voorziening op basis van Openbaar Vervoer (VEP pas Arriva) mits de reistijd per fiets niet korter is dan de reistijd met het openbaar vervoer. Soms beslist de gemeente aangepast/ georganiseerd vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus.

Gehandicapte leerlingen

Ook leerlingen met een handicap komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als ze niet zelf of met begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Met een handicap wordt bedoeld een (blijvende) lichamelijke, geestelijke en/of zintuigelijke handicap. Gedragsproblemen, een aandachtsstoornis, contactstoornis of andere beperking zijn geen reden om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen.

Wat moet ik doen?

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • aanvraagformulier leerlingenvervoer (aanvraagformulieren voor het schooljaar 2018-2019 kunnen aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar leerlingenvervoer@maastricht.nl)
 • vervoersadvies van de school
 • kopie van uw bankpas
 • verklaring over de aard van de handicap
 • voor BO en SBO: IB60-formulier (alleen meesturen als het gezamenlijk inkomen in 2017 lager was dan € 26.550,-)
 • voor een school in cluster 4: een kopie van de verklaring van Commissie voor de indicatiestelling (CVI), het Samenwerkinsgverband (SWV) of de Commissie van Onderzoek (CVO)

Online aanvragen met DigiD

Voorwaarden

Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen komen in aanmerking:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school binnen de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming is berekend op basis van het openbaar vervoer, de fiets of een combinatie daarvan. De gemeente bekijkt elk jaar het aantal aanvragen. Soms beslist de gemeente georganiseerd vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus. U krijgt dan geen financiële vergoeding meer, maar uw kind kan dan gebruikmaken van het vervoer dat door de gemeente is georganiseerd.

Voor het berekenen van de afstand tussen huis en school gebruikt de gemeente de routeplanner van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een handicap heeft. Gaat uw kind naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)? Dan is de kilometergrens 6 kilometer voor kinderen in Gulpen-Wittem, 3 kilometer voor kinderen in Maastricht en 1 kilometer in andere gemeentes. Gaat uw kind naar het Speciaal Onderwijs (SO)? De grens is dan 6 kilometer als u in Gulpen-Wittem woont en 1 kilometer in alle andere gemeenten.

Het formulier 'Vervoersadvies school' moet door de directeur van de school ingevuld worden. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Verder kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig naar school kan reizen. We raden u aan dit formulier eerst door de school te laten invullen. Dan kunt u het meesturen met uw aanvraag bij de gemeente. Doet u uw aanvraag digitaal, scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

Overig

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Als uw kind een voorziening Leerlingenvervoer krijgt, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de tarieven voor het openbaar vervoer en de voor het schooltype geldende kilometergrens.

Wetgeving

Landelijke wetten

Contact

Bezoekersadres:
Randwijcksingel 22
6229 EE Maastricht
Tel: 14 043
Fax: 043 350 47 00
E-mail: leerlingenvervoer@maastricht.nl

Postadres:
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Overig

Verwijzingen