Mijn Overzicht

Bijstand: Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen

Terug naar het overzicht

Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kunt u als oudere of arbeidsongeschikte werkloze een beroep doen op de wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

De IOAW-uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald. De uitkering wordt beëindigd zodra u er geen recht meer op heeft.

Pas als u de uitkering heeft aangevraagd, begint uw recht op de uitkering (meldingsdatum Sociale Zaken Maastricht Heuvelland). Vraag de uitkering dus op tijd aan.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

U neemt het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs
 • burgerservicenummer
 • bewijs van inschrijving werkzoekende (Werkbedrijf), tenzij u vrijgesteld bent

Online Aanvragen

Online aanvragen is met DigiD hier mogelijk: Nu aanvragen.

Voorwaarden

U heeft recht op de IOAW als:

 • u voor 1 januari 1965 bent geboren
 • u op of na uw 50e jaar werkloos bent geworden en uw WW-uitkering is afgelopen
 • u op of na uw 50e jaar recht heeft gekregen op een WGA-uitkering, maar die uitkering heeft verloren, omdat u bij de herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was
 • u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering. Maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, want u heeft een partner die na 31 december 1971 is geboren en u heeft géén kind dat jonger is dan 12 jaar
 • u bereid bent een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen
 • U werkloos bent geworden terwijl u 57,5 jaar of ouder bent. U voldoet aan de weken-eis, maar niet aan de vier uit vijf jaren eis van de WW. U krijgt dan een kortdurende WW-uitkering. Na afloop daarvan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen.

Naast rechten heeft u ook plichten:

 • U heeft een sollicitatieplicht. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland Maastricht kan u helpen werk te vinden.
 • U moet aangeboden werk accepteren. Ook als het werk niet aansluit op uw opleiding of werkervaring.
 • Verandert er iets in uw leven? Als het invloed heeft op uw uitkering of op uw mogelijkheden om te werken, dan moet u dat zelf melden. Als Sociale Zaken om gegevens vraagt, moet u die informatie geven. 
 • Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Wanneer u de verplichtingen niet nakomt, dan heeft dat gevolgen. De gemeente kan dan geld terugvragen en u een maatregel opleggen. Het te veel ontvangen geld moet u dan terugbetalen. En u krijgt een maand of langer een lagere uitkering.

Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen