Mijn Overzicht

Bezwaar

Bezwaar maken tegen een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bent u het niet eens met een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. Het gaat dan om besluiten genomen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ 2004, Wmo en de Jeugdwet. Voorbeelden zijn een afwijzing van een Wmo-voorziening, een uitkering voor levensonderhoud, bijzondere bijstand of een opgelegde maatregel / boete.

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Deze kan u meer uitleg geven over wat in het besluit bedoeld wordt.

Op tijd bezwaar maken

Zijn de 6 weken verstreken? Dan kunt u in principe geen bezwaar meer indienen. Er kan een uitzondering worden gemaakt wanneer u gemotiveerd kunt aangeven waarom u het bezwaarschrift later indient. Het moet dan wel gaan om bijzondere omstandigheden.

Wilt u bezwaar maken, maar wilt u nog wat uitzoeken? Dan kunt u een pro forma bezwaar indienen. Bij een pro forma bezwaarschrift maakt u in ieder geval bezwaar tegen het besluit. U kunt dan later uw redenen voor het bezwaar opsturen. U hoort van team Juridische Zaken tot wanneer u uw bezwaarredenen uiterlijk kunt nasturen.

Digitaal bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen met uw DigiD via onderstaand formulier. Voor een snellere afhandeling van uw bezwaar, kunt u het besluit en de bewijsstukken alvast scannen en insturen. U mag deze stukken ook per post of e-mail nasturen. Geef dit dan aan in de toelichting.

Bewaarschrift digitaal indienen

Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Stuur uw bezwaarschrift dan aan:

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
T.a.v. Juridische zaken
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Belangrijke informatie bij het indienen van een bezwaarschrift

U kunt pas bezwaar maken nadat u een besluit (beschikking) hebt ontvangen en het niet eens bent met de inhoud van dit besluit. 

Uw bezwaarschrift moet bestaan uit de volgende gegevens:

 • de datum;
 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • uw burgerservicenummer (BSN);
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het kenmerk en onderwerp van het besluit);
 • een kopie van het besluit;
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de grond van het bezwaar) en stuur de bewijsstukken mee;
 • uw handtekening (heeft u digitaal uw bezwaar ingediend, dan vervangt de DigiD uw handtekening);
 • stuur een eventuele machtigingsbrief mee (voorbeeld machtigingsbrief). Als de vertegenwoordiger een advocaat is hoeft u geen machtiging mee te sturen.

Uw bezwaarschrift aanvullen of intrekken

U kunt uw bezwaarschrift aanvullen of intrekken door een bericht te sturen naar:

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
T.a.v. Juridische zaken
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Let op: u kunt uw bezwaarschrift niet telefonisch of per e-mail indienen, aanvullen of intrekken.

Bezwaar maken voor iemand anders?

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Andersom kunt u ook namens iemand een bezwaarschrift indienen, als u gevolmachtigd bent. Stuur de machtigingsbrief mee met uw bezwaar. Wanneer de gemachtigde een advocaat is hoeft u geen machtiging mee te sturen. Voorbeeld van een machtiging.

Hoorzitting

U heeft de mogelijkheid om ons te vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit. 

Dit kunt u doen tijdens een hoorzitting van het team Juridische Zaken. Dit team is onafhankelijk en brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Bij een hoorzitting kunt u meer informatie geven, ook informatie die u niet in uw bezwaarschrift heeft genoemd.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland uw bezwaar in behandeling. Dit duurt in principe 6 weken, gerekend vanaf de dag waarop de bezwaartermijn is verstreken. De bezwaartermijn verloopt 6 weken na verzending van het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Het besluit op bezwaar

Na de hoorzitting stelt het team van Juridische Zaken een advies op voor het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt aan de hand van dit advies een besluit. Dit besluit wordt u schriftelijk toegezonden.

Samenvattend

Let bij het indienen van een bezwaar op het volgende:

 • Zorg ervoor dat wij binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit (de beschikking) uw bezwaarschrift ontvangen. Daarmee voorkomt u dat wij het bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen.
 • Als u zich laat vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger of instelling, vergeet dan niet een machtiging toe te voegen. Deze moet zowel door uzelf als de gemachtigde ondertekend zijn. Wanneer u wordt vertegenwoordigd door een advocaat, dan is een machtiging niet nodig.
 • Zodra wij het bezwaarschrift ontvangen, krijgt u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging.
 • Wanneer u dat wil, kunt u gebruik maken van een hoorzitting. Vervolgens ontvangt u zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een hoorzitting.
 • Belangrijk: Door het indienen van een bezwaar stelt u de werking van de beslissing niet uit. Het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft nog steeds van toepassing.

Bewaarschrift digitaal indienen