Inburgerging-TR

መስርሕ ዜጋዊ ውህደትካ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ማስትሪኽት፣ ቫልከንበርግ ኣን ደ ጌል፣ ጉልፐን-ዊተም፣ ሜርሰን ወይ ቫልስ ክካየድ እዩ። እዚ ንዓኻ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ኩነታትካ ይምርኮስ። ካብዞም ኣብ ታሕቲዘለዉ፣ ምስቲ ናዓኻ ዝሰማማዕ ኩነታት ጠውቕ።

ሕጊ ዜጋዊ ውህደት 2021

ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2021 ድዩ ኣብ ሆላንድ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተነጊሩካ (መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ)? ስለዚ ብሕጊ ዜጋዊ ውህደት 2021 ክሽፈነልካ እዩ።